LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2020, MÔN: SINH HỌC

66 học viên tham gia
Giáo viên: Thầy THỊNH NAM
600,000 Kin 1,000,000
Đăng ký học ngay

Tặng ngay 5% học phí ... tìm hiểu thêm

Đăng ký mua chung
Khóa học bao gồm:
  • 72 video bài giảng
  • 92 đề thi
  • Tải PDF đề thi để ôn luyện
  • Xem video và đề thi không giới hạn
  • Xem video qua Smartphone và PC

  • Ngày bế giảng: 30-08-2020
Mô tả khóa học

Đề cương khóa học
Tổng quan khóa luyện thi cấp tốc THPT Quốc gia môn Sinh học Free
Đã phát hành
40:00
Bài 1: ADN, ARN và các dạng bài tập liên quan Free
Đã phát hành
45:00
Đề 1: Luyện tập về ADN và ARN Free
Đã phát hành
Bài 2: Nhân đôi ADN và phiên mã
Đã phát hành
45:00
Bài 3: Cấu trúc và chức năng của NST, gen, mã di truyền
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập về nhân đôi ADN và phiên mã Free
Đã phát hành
Đề 3: Luyện tập về nhiễm sắc thể, gen, mã di truyền
Đã phát hành
Bài 4: Dịch mã và điều hòa hoạt động gen
Đã phát hành
45:00
Bài 5: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Đã phát hành
45:00
Đề 4: Dịch mã và điều hòa hoạt động gen
Đã phát hành
Học trực tuyến cùng thầy Thịnh Nam qua livestream - Buổi 1 - 21h Free
Đã phát hành
30:00
Đề 5: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Đã phát hành
Bài 6: Giảm phân và quá trình hình thành giao tử
Đã phát hành
45:00
Bài 7: Biến dị cấp phân tử - Đột biến gen
Đã phát hành
45:00
Đề 6: Luyện tập về giảm phân và quá trình hình thành giao tử
Đã phát hành
Đề 7: Luyện tập về biến dị cấp phân tử - Đột biến gen
Đã phát hành
Bài 8: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Đã phát hành
45:00
Đề 8: Luyện tập về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Đã phát hành
Bài 9: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Đã phát hành
45:00
Đề 9: Luyện tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Đã phát hành
Bài 10: Phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 10: Luyện tập phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 1
Đã phát hành
Bài 11: Phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 11: Luyện tập phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 2
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị - Đề 1
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị - Đề 2
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị - Đề 3
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị - Đề 4
Đã phát hành
Bài giảng: Tương tác gen - Tương tác bổ sung
Đã phát hành
45:00
Bài giảng: Quy luật Menđen_Quy luật phân li
Đã phát hành
30:00
Thi online: Luyện tập về quy luật Menđen_Quy luật phân li
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Đã phát hành
Bài giảng: Quy luật phân li độc lập
Đã phát hành
45:00
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập về quy luật phân li độc lập
Đã phát hành
Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 1
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 3
Đã phát hành
45:00
Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 2
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 4
Đã phát hành
45:00
Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 3
Đã phát hành
Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 4
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác bổ sung
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về tương tác bổ sung
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về tương tácbổ sung
Đã phát hành
Bài giảng: Tương tác gen - Tương tác cộng gộp
Đã phát hành
45:00
Bài giảng: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Đã phát hành
30:00
Thi online: Luyện tập về tương tác cộng gộp
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập về tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Đã phát hành
Bài giảng: Di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập về di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
45:00
Thi online: Đề kiểm tra các quy luật di truyền - Mỗi gen trên một NST, Đề 1
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
Thi online: Đề kiểm tra các quy luật di truyền - Mỗi gen trên một NST, Đề 2
Đã phát hành
Thi online: Đề kiểm tra các quy luật di truyền - Mỗi gen trên một NST, Đề 3
Đã phát hành
Thi online: Đề kiểm tra các quy luật di truyền - Mỗi gen trên một NST, Đề 4
Đã phát hành
Bài 1: Liên kết gen Free
Đã phát hành
45:00
Đề 1: Luyện tập về liên kết gen
Đã phát hành
Bài 2: Phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 1
Đã phát hành
Bài 3: Phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 2
Đã phát hành
Bài 4: Hoán vị gen
Đã phát hành
45:00
Đề 4: Luyện tập về hoán vị gen
Đã phát hành
Bài 5: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 5: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 1
Đã phát hành
Bài 6: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 2
Đã phát hành
Bài 7: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 3
Đã phát hành
45:00
Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 3
Đã phát hành
Bài 8: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 4
Đã phát hành
45:00
Đề 8: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 4
Đã phát hành
Bài 9: Liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
45:00
Đề 9: Luyện tập về liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
Bài 10: Hoán vị gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
45:00
Đề 10: Luyện tập về hoán vị gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
Bài 11: Di truyền ngoài nhân và ảnh hưởng của môi trường đến biểu hiện của kiểu gen
Đã phát hành
45:00
Đề 11: Luyện tập về di truyền ngoài nhân và ảnh hưởng của môi trường đến biểu hiện của kiểu gen
Ngày phát hành
00:00 09-07-2020
Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Đề 1
Ngày phát hành
00:00 10-07-2020
Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Đề 2
Ngày phát hành
00:00 11-07-2020
Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Đề 3
Ngày phát hành
00:00 12-07-2020
Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Đề 4
Ngày phát hành
00:00 13-07-2020
Bài giảng: Cấu trúc di tryền của quần thể tự phối
Ngày phát hành
00:00 14-07-2020
30:00
Thi online: Luyện tập về cấu trúc di tryền của quần thể tự phối
Ngày phát hành
00:00 15-07-2020
Bài giảng: Cấu trúc di tryền của quần thể ngẫu phối
Ngày phát hành
00:00 16-07-2020
30:00
Thi online: Luyện tập về cấu trúc di tryền của quần thể ngẫu phối
Ngày phát hành
00:00 17-07-2020
Bài giảng: Phương pháp giải nhanh bài tập về di truyền quần thể - P1
Ngày phát hành
00:00 18-07-2020
30:00
Thi online: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P1
Ngày phát hành
00:00 19-07-2020
Bài giảng: Phương pháp giải nhanh bài tập về di truyền quần thể - P2
Ngày phát hành
00:00 20-07-2020
30:00
Thi online: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P2
Ngày phát hành
00:00 21-07-2020
Bài giảng: Phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Ngày phát hành
00:00 22-07-2020
30:00
THI ONLINE: Phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Ngày phát hành
00:00 23-07-2020
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 1
Ngày phát hành
00:00 24-07-2020
30:00
THI ONLINE: Phương pháp giải nhanh bài tập di truyền học người - Phần 1
Ngày phát hành
00:00 25-07-2020
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2
Ngày phát hành
00:00 26-07-2020
30:00
THI ONLINE: Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2
Ngày phát hành
00:00 27-07-2020
Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Ngày phát hành
00:00 28-07-2020
40:00
THI ONLINE: Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Ngày phát hành
00:00 29-07-2020
Chọn giống bằng gây đột biến
Ngày phát hành
00:00 30-07-2020
30:00
THI ONLINE: Chọn giống bằng gây đột biến
Ngày phát hành
00:00 31-07-2020
Chọn giống bằng công nghệ tế bào
Ngày phát hành
00:00 01-08-2020
30:00
THI ONLINE: Chọn giống bằng công nghệ tế bào
Ngày phát hành
00:00 02-08-2020
Tạo giống nhờ công nghệ gen
Ngày phát hành
00:00 03-08-2020
40:00
THI ONLINE: Tạo giống nhờ công nghệ gen
Ngày phát hành
00:00 04-08-2020
THI ONLINE - Đề kiểm tra phần di truyền quần thể - Phần 1
Ngày phát hành
00:00 05-08-2020
THI ONLINE - Đề kiểm tra phần di truyền quần thể - Phần 2
Ngày phát hành
00:00 06-08-2020
THI ONLINE - Đề kiểm tra phần di truyền học người
Ngày phát hành
00:00 07-08-2020
THI ONLINE - Đề kiểm tra phần ứng dụng di truyền học - Phần 1
Ngày phát hành
00:00 08-08-2020
THI ONLINE - Đề kiểm tra phần ứng dụng di truyền học - Phần 2
Ngày phát hành
00:00 09-08-2020
Bài 1: Sinh thái học cá thể
Đã phát hành
30:00
Đề 1: Luyện tập về sinh thái học cá thể
Đã phát hành
Bài 2: Quần thể sinh vật - Phần 1
Đã phát hành
30:00
Bài 3: Quần thể sinh vật - Phần 2
Đã phát hành
30:00
Đề 2: Luyện tập về quần thể sinh vật - Phần 1
Đã phát hành
Bài 4: Quần thể sinh vật - Phần 3
Đã phát hành
30:00
Đề 3: Luyện tập về quần thể sinh vật - Phần 2
Đã phát hành
Đề 4: Luyện tập về quần thể sinh vật - Phần 3
Đã phát hành
Bài 5: Quần xã sinh vật - Phần 1
Đã phát hành
30:00
Bài 6: Quần xã sinh vật - Phần 2
Đã phát hành
30:00
Đề 5: Luyện tập về quần xã sinh vật - Phần 1
Đã phát hành
Đề 6: Luyện tập về quần xã sinh vật - Phần 2
Đã phát hành
Bài 7: Diễn thế sinh thái
Đã phát hành
30:00
Bài 8: Hệ sinh thái và chu trình sinh địa hóa
Ngày phát hành
00:00 09-07-2020
30:00
Đề 7: Luyện tập về diễn thế sinh thái
Ngày phát hành
00:00 09-07-2020
Bài 9: Dòng năng lượng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Ngày phát hành
00:00 10-07-2020
30:00
Đề 8: Luyện tập về hệ sinh thái và chu trình sinh địa hóa
Ngày phát hành
00:00 10-07-2020
Đề 9: Luyện tập về dòng năng lượng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Ngày phát hành
00:00 11-07-2020
THI ONLINE: Ôn tập sinh thái học - Đề 1
Ngày phát hành
00:00 12-07-2020
THI ONLINE: Ôn tập sinh thái học - Đề 2
Ngày phát hành
00:00 13-07-2020
Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật Free
Ngày phát hành
00:00 21-07-2020
45:00
Bài 2: Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ở thực vật
Ngày phát hành
00:00 22-07-2020
30:00
Đề 1: Luyện tập về trao đổi nước ở thực vật
Ngày phát hành
00:00 22-07-2020
Đề 2: Luyện tập về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ở thực vật
Ngày phát hành
00:00 23-07-2020
Bài 3: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Ngày phát hành
00:00 23-07-2020
30:00
Đề 3: Luyện tập dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Ngày phát hành
00:00 24-07-2020
Bài 4: Quang hợp ở thực vật
Ngày phát hành
00:00 24-07-2020
45:00
Đề 4: Luyện tập về quang hợp ở thực vật
Ngày phát hành
00:00 25-07-2020
Bài 5: Hô hấp ở thực vật
Ngày phát hành
00:00 25-07-2020
30:00
Đề 5: Luyện tập hô hấp ở thực vật
Ngày phát hành
00:00 26-07-2020
Bài 6: Tiêu hóa ở động vật
Ngày phát hành
00:00 26-07-2020
30:00
Bài 7: Hô hấp ở động vật
Ngày phát hành
00:00 27-07-2020
30:00
Đề 6: Luyện tập về tiêu hóa ở động vật
Ngày phát hành
00:00 27-07-2020
Đề 7: Luyện tập về hô hấp ở động vật
Ngày phát hành
00:00 28-07-2020
Bài 8: Tuần hoàn máu
Ngày phát hành
00:00 28-07-2020
30:00
Bài 9: Cân bằng nội môi
Ngày phát hành
00:00 29-07-2020
30:00
Đề 8: Luyện tập về tuần hoàn máu
Ngày phát hành
00:00 29-07-2020
Đề 9: Luyện tập về cân bằng nội môi
Ngày phát hành
12:00 30-07-2020
Giới thiệu giáo viên
Nhà giáo: Thầy THỊNH NAM
Thầy THỊNH NAM - Giáo viên luyện thi môn Sinh học hàng đầu Việt Nam Với hơn 17 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học. Đặc biệt là thầy chuyên phụ trách các khoá giảng dạy cho các trung tâm hàng đầu tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh Miền Bắc. Qua đó hệ thống bài giảng và khoá học của thầy được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện. Trải qua 17 năm thầy Thịnh Nam đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy. => Liên tục 5 năm gần đây thầy đều có học sinh đạt thủ khoa, á khoa; => Thầy là giáo viên liên tục có số học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối nhiều nhất trên cả nước. => Thầy liên tục được phụ trách giảng dạy các đội tuyển học sinh giỏi và dành được nhiều giải cao. Với thành tích và bề dày kinh nghiệm như vậy. Hoc24h.vn rất vinh dự gửi tới các học viên hệ thống khoá học của thầy! Hoc24h.vn kính chúc tất cả các học viên học tập hiệu quả và thành đạt trong cuộc sống!
Bình luận mới nhất
guest