LUYỆN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2021, MÔN: SINH HỌC

88 học viên tham gia
Giáo viên: Thầy THỊNH NAM
1,000,000 Kin 1,500,000
Đăng ký học ngay

Tặng ngay 5% học phí ... tìm hiểu thêm

Đăng ký mua chung
Khóa học bao gồm:
  • 72 video bài giảng
  • 92 đề thi
  • Tải PDF đề thi để ôn luyện
  • Xem video và đề thi không giới hạn
  • Xem video qua Smartphone và PC

  • Ngày bế giảng: 30-08-2021
Mô tả khóa học

Đề cương khóa học
Tổng quan khóa luyện thi cấp tốc THPT Quốc gia môn Sinh học Free
Đã phát hành
40:00
Bài 1: ADN, ARN và các dạng bài tập liên quan Free
Đã phát hành
45:00
Đề 1: Luyện tập về ADN và ARN Free
Đã phát hành
Bài 2: Nhân đôi ADN và phiên mã
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập về nhân đôi ADN và phiên mã Free
Đã phát hành
Đề 3: Luyện tập về nhiễm sắc thể, gen, mã di truyền
Đã phát hành
Bài 3: Cấu trúc và chức năng của NST, gen, mã di truyền
Đã phát hành
45:00
Bài 4: Dịch mã và điều hòa hoạt động gen
Đã phát hành
45:00
Đề 4: Dịch mã và điều hòa hoạt động gen
Đã phát hành
Đề 5: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Đã phát hành
Bài 5: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Đã phát hành
45:00
Học trực tuyến cùng thầy Thịnh Nam qua livestream - Buổi 1 - 21h Free
Đã phát hành
30:00
Bài 6: Giảm phân và quá trình hình thành giao tử
Đã phát hành
45:00
Đề 6: Luyện tập về giảm phân và quá trình hình thành giao tử
Đã phát hành
Bài 7: Biến dị cấp phân tử - Đột biến gen
Đã phát hành
45:00
Đề 7: Luyện tập về biến dị cấp phân tử - Đột biến gen
Đã phát hành
Bài 8: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Đã phát hành
45:00
Đề 8: Luyện tập về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Đã phát hành
Đề 9: Luyện tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Đã phát hành
Bài 9: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Đã phát hành
45:00
Bài 10: Phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 10: Luyện tập phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 1
Đã phát hành
Bài 11: Phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 11: Luyện tập phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 2
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị - Đề 2
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị - Đề 1
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị - Đề 3
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị - Đề 4
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập về quy luật Menđen_Quy luật phân li
Đã phát hành
Bài giảng: Quy luật Menđen_Quy luật phân li
Đã phát hành
30:00
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Đã phát hành
Bài giảng: Quy luật phân li độc lập
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập về quy luật phân li độc lập
Đã phát hành
Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 1
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 2
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 3
Đã phát hành
45:00
Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 3
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 4
Đã phát hành
45:00
Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 4
Đã phát hành
Bài giảng: Tương tác gen - Tương tác bổ sung
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác bổ sung
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về tương tácbổ sung
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về tương tác bổ sung
Đã phát hành
45:00
Bài giảng: Tương tác gen - Tương tác cộng gộp
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập về tương tác cộng gộp
Đã phát hành
Bài giảng: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Đã phát hành
30:00
Thi online: Luyện tập về tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Đã phát hành
Bài giảng: Di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập về di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập về di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
45:00
Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
Thi online: Đề kiểm tra các quy luật di truyền - Mỗi gen trên một NST, Đề 2
Đã phát hành
Thi online: Đề kiểm tra các quy luật di truyền - Mỗi gen trên một NST, Đề 1
Đã phát hành
Thi online: Đề kiểm tra các quy luật di truyền - Mỗi gen trên một NST, Đề 3
Đã phát hành
Thi online: Đề kiểm tra các quy luật di truyền - Mỗi gen trên một NST, Đề 4
Đã phát hành
Bài 1: Liên kết gen Free
Đã phát hành
45:00
Đề 1: Luyện tập về liên kết gen
Đã phát hành
Bài 2: Phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 1
Đã phát hành
Bài 3: Phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 2
Đã phát hành
Bài 4: Hoán vị gen
Đã phát hành
45:00
Đề 4: Luyện tập về hoán vị gen
Đã phát hành
Bài 5: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 5: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 1
Đã phát hành
Bài 6: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 2
Đã phát hành
Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 3
Đã phát hành
Bài 7: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 3
Đã phát hành
45:00
Bài 8: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 4
Đã phát hành
45:00
Đề 8: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 4
Đã phát hành
Đề 9: Luyện tập về liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
Bài 9: Liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
45:00
Bài 10: Hoán vị gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
45:00
Đề 10: Luyện tập về hoán vị gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
Đề 11: Luyện tập về di truyền ngoài nhân và ảnh hưởng của môi trường đến biểu hiện của kiểu gen
Đã phát hành
Bài 11: Di truyền ngoài nhân và ảnh hưởng của môi trường đến biểu hiện của kiểu gen
Đã phát hành
45:00
Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Đề 2
Đã phát hành
Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Đề 1
Đã phát hành
Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Đề 4
Đã phát hành
Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Đề 3
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập về cấu trúc di tryền của quần thể tự phối
Đã phát hành
Bài giảng: Cấu trúc di tryền của quần thể tự phối
Đã phát hành
30:00
Bài giảng: Cấu trúc di tryền của quần thể ngẫu phối
Đã phát hành
30:00
Thi online: Luyện tập về cấu trúc di tryền của quần thể ngẫu phối
Đã phát hành
Thi online: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P1
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải nhanh bài tập về di truyền quần thể - P1
Đã phát hành
30:00
Thi online: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P2
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải nhanh bài tập về di truyền quần thể - P2
Đã phát hành
30:00
Bài giảng: Phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Đã phát hành
30:00
THI ONLINE: Phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Đã phát hành
THI ONLINE: Phương pháp giải nhanh bài tập di truyền học người - Phần 1
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 1
Đã phát hành
30:00
THI ONLINE: Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2
Đã phát hành
Bài giảng: Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2
Đã phát hành
30:00
THI ONLINE: Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Đã phát hành
Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Đã phát hành
40:00
Chọn giống bằng gây đột biến
Đã phát hành
30:00
THI ONLINE: Chọn giống bằng gây đột biến
Đã phát hành
THI ONLINE: Chọn giống bằng công nghệ tế bào
Đã phát hành
Chọn giống bằng công nghệ tế bào
Đã phát hành
30:00
THI ONLINE: Tạo giống nhờ công nghệ gen
Đã phát hành
Tạo giống nhờ công nghệ gen
Đã phát hành
40:00
THI ONLINE - Đề kiểm tra phần di truyền quần thể - Phần 2
Đã phát hành
THI ONLINE - Đề kiểm tra phần di truyền quần thể - Phần 1
Đã phát hành
THI ONLINE - Đề kiểm tra phần di truyền học người
Đã phát hành
THI ONLINE - Đề kiểm tra phần ứng dụng di truyền học - Phần 2
Đã phát hành
THI ONLINE - Đề kiểm tra phần ứng dụng di truyền học - Phần 1
Đã phát hành
Giới thiệu giáo viên
Nhà giáo: Thầy THỊNH NAM
Thầy THỊNH NAM - Giáo viên luyện thi môn Sinh học hàng đầu Việt Nam Với hơn 17 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học. Đặc biệt là thầy chuyên phụ trách các khoá giảng dạy cho các trung tâm hàng đầu tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh Miền Bắc. Qua đó hệ thống bài giảng và khoá học của thầy được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện. Trải qua 17 năm thầy Thịnh Nam đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy. => Liên tục 5 năm gần đây thầy đều có học sinh đạt thủ khoa, á khoa; => Thầy là giáo viên liên tục có số học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối nhiều nhất trên cả nước. => Thầy liên tục được phụ trách giảng dạy các đội tuyển học sinh giỏi và dành được nhiều giải cao. Với thành tích và bề dày kinh nghiệm như vậy. Hoc24h.vn rất vinh dự gửi tới các học viên hệ thống khoá học của thầy! Hoc24h.vn kính chúc tất cả các học viên học tập hiệu quả và thành đạt trong cuộc sống!
Bình luận mới nhất
guest