SUPER-3: TỔNG ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2021 - MÔN SINH HỌC

171 học viên tham gia
Giáo viên: Thầy THỊNH NAM
1,000,000 Kin 1,500,000
Đăng ký học ngay

Tặng ngay 5% học phí ... tìm hiểu thêm

Đăng ký mua chung
Khóa học bao gồm:
  • 39 video bài giảng
  • 63 đề thi
  • Tải PDF đề thi để ôn luyện
  • Xem video và đề thi không giới hạn
  • Xem video qua Smartphone và PC

  • Ngày bế giảng: 30-07-2021
Mô tả khóa học

KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH ÔN THI KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Đề cương khóa học
Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật Free
Đã phát hành
30:00
Đề 1: Luyện tập phần hấp thu nước và ion khoáng ở rễ Khai giảng
Đã phát hành
Bài 2: Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu Free
Đã phát hành
30:00
Đề 2: Luyện tập lí thuyết phần vận chuyển các chất trong thân
Đã phát hành
Bài 3: Quang hợp ở thực vật
Đã phát hành
30:00
Đề 3: Luyện tập về phần thoát hơi nước ở lá
Đã phát hành
Bài 4: Hô hấp ở thực vật
Đã phát hành
30:00
Đề 4: Luyện tập phần nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu Khai giảng
Đã phát hành
Bài 5: Tiêu hoá ở động vật
Đã phát hành
30:00
Đề 5: Luyện tập phần dinh dưỡng nitơ ở thực vật Khai giảng
Đã phát hành
Bài 6: Hô hấp ở động vật
Đã phát hành
30:00
Đề 6: Luyện tập phần quang hợp ở thực vật - (Câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Đề 6: Luyện tập phần quang hợp ở thực vật - (Câu hỏi mức độ vận dụng)
Đã phát hành
Bài 7: Tuần hoàn máu
Đã phát hành
30:00
Đề 7: Luyện tập phần hô hấp ở thực vật - (Câu hỏi mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng)
Đã phát hành
Bài 8: Cân bằng nội môi
Đã phát hành
30:00
Đề 8: Luyện tập phần tiêu hóa ở động vật
Đã phát hành
Đề 9: Luyện tập phần hô hấp ở động vật
Đã phát hành
Đề 10: Luyện tập phần tuần hoàn máu - (Câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Đề 11: Luyện tập phần cân bằng nội môi - (Câu hỏi mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng)
Đã phát hành
Bài 1: Tổng ôn cấp tốc phần cơ sở vật chất di truyền cấp phân tử
Đã phát hành
30:00
Đề 1: Luyện tập phần cơ sở vật chất di truyền - (Mức độ nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Đề 1: Luyện tập phần cơ sở vật chất di truyền - (Mức độ vận dụng và vận dụng cao)
Đã phát hành
Bài 2: Tổng ôn cấp tốc phần cơ chế di truyền cấp tế bào
Đã phát hành
30:00
Đề 2: Luyện tập phần cơ chế di truyền cấp tế bào - (Mức nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Bài 3: Tổng ôn công thức và phương pháp giải bài tập di truyền cấp tế bào
Đã phát hành
30:00
Đề 3: Luyện tập phần bài tập di truyền cấp tế bào - (Mức vận dụng và vận dụng cao)
Đã phát hành
Bài 4: Tổng ôn cấp tốc phần cơ chế di truyền cấp phân tử
Đã phát hành
30:00
Đề 4: Luyện tập phần nhân đôi và phiên mã - (Câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Đề 4: Luyện tập phần dịch mã và điều hòa hoạt động gen - (Mức nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Bài 5: Phương pháp giải bài tập về cơ chế di truyền - (Mức vận dụng và vận dụng cao)
Đã phát hành
30:00
Đề 5: Luyện tập phần cơ chế di truyền cấp phân tử - (Mức vận dụng và vận dụng cao)
Đã phát hành
Bài 6: Tổng ôn cấp tốc phần cơ chế biến dị cấp phân tử
Đã phát hành
30:00
Đề 6: Luyện tập phần cơ chế biến dị cấp phân tử - (Mức nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Đề 6: Luyện tập phần cơ chế biến dị cấp phân tử - (Câu hỏi mức vận dụng và vận dụng cao)
Đã phát hành
Đề 7: Luyện tập về biến dị cấp tế bào - (Câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Bài 7: Tổng ôn cấp tốc phần biến dị cấp tế bào
Đã phát hành
30:00
Đề 8: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về biến dị cấp tế bào - (Mức độ vận dụng và vận dụng cao)
Đã phát hành
Bài 8:Phương pháp giải nhanh bài tập về biến dị cấp tế bào
Đã phát hành
30:00
Bài 9: Luyện tập về cơ chế di truyền và biến dị
Đã phát hành
30:00
Đề 9: Luyện tập về cơ chế di truyền và biến dị
Đã phát hành
Bài 1: Quy luật phân li và các công thức giải nhanh
Đã phát hành
30:00
Đề 1: Luyện tập về quy luật phân li - (Mức độ nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Đề 1: Luyện tập về quy luật phân li - (Mức độ vận dụng và vận dụng cao)
Đã phát hành
Bài 2: Quy luật phân li độc lập và các công thức giải nhanh
Đã phát hành
30:00
Bài 3: Quy luật phân li độc lập và các công thức giải nhanh - Phần 2
Đã phát hành
30:00
Đề 2: Luyện tập về công thức giải nhanh phần quy luật phân li độc lập
Đã phát hành
Đề 3: Luyện tập về quy luật phân li độc lập - (Mức độ nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Đề 3: Luyện tập về quy luật phân li độc lập - (Mức độ vận dụng và vận dụng cao)
Đã phát hành
Bài 4: Tương tác gen và các công thức giải nhanh
Đã phát hành
30:00
Đề 4: Luyện tập các công thức giải nhanh về tương tác gen
Đã phát hành
Bài 5: Các dạng bài thường gặp về tương tác gen
Đã phát hành
30:00
Đề 5: Luyện tập về tương tác gen - (Mức độ nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Đề 5: Luyện tập về tương tác gen - (Mức độ vận dụng và vận dụng cao)
Đã phát hành
Bài 6: Trọng tâm kiến thức về liên kết gen và hoán vị gen
Đã phát hành
30:00
Đề 6: Luyện tập về công thức giải nhanh phần liên kết gen và hoán vị gen
Đã phát hành
Bài 7: Công thức giải nhanh về liên kết gen và hoán vị gen - Phần 1
Đã phát hành
30:00
Đề 7: Luyện tập về liên kết gen và hoán vị gen - (Mức độ nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Đề 7: Luyện tập về liên kết gen và hoán vị gen - (Mức độ vận dụng và vận dụng cao)
Đã phát hành
Bài 8: Công thức giải nhanh về liên kết gen và hoán vị gen - Phần 2
Đã phát hành
30:00
Đề 8: Luyện tập về các công thức giải nhanh phần di truyền liên kết giới tính
Đã phát hành
Bài 9: Các dạng bài thường gặp về di truyền kết kết gen và hoán vị gen - Phần 1
Đã phát hành
30:00
Đề 9: Luyện tập về di truyền liên kết giới tính - (Mức độ nhận biết và thông hiểu)
Đã phát hành
Đề 9: Luyện tập về di truyền liên kết giới tính - (Mức độ viện dụng và vận dụng cao)
Đã phát hành
Bài 10: Các dạng bài thường gặp về di truyền kết kết gen và hoán vị gen - Phần 2
Đã phát hành
30:00
Bài 11: Kiến thức trọng tâm về DT liên kết giới tính, DT ngoài nhân, ảnh hưởng của MT đến KG
Đã phát hành
30:00
Bài 12: Công thức giải nhanh về di truyền liên kết giới tính
Đã phát hành
30:00
Bài 13: Các dạng bài thường gặp về di truyền liên kết giới tính - Phần 1
Đã phát hành
30:00
Bài 14: Các dạng bài thường gặp về di truyền liên kết giới tính - Phần 2
Đã phát hành
30:00
Bài 1: Cấu trúc di truyền của quần thể
Đã phát hành
30:00
Đề 1: Luyện tập về cấu trúc di truyền của quần thể
Đã phát hành
Bài 2: Phương pháp giải nhanh bài tập về di truyền quần thể - Phần 1
Đã phát hành
30:00
Đề 2: Luyện tập phương pháp giải nhanh về di truyền quần thể - Phần 1 (Tính số loại kiểu gen)
Đã phát hành
Bài 3: Phương pháp giải nhanh bài tập về di truyền quần thể - Phần 2
Đã phát hành
30:00
Đề 3: Luyện tập phương pháp giải nhanh về di truyền quần thể - Phần 2
Đã phát hành
Bài 4: Phương pháp giải nhanh bài tập về di truyền quần thể - Phần 3
Đã phát hành
30:00
Đề 4: Luyện tập phương pháp giải nhanh về di truyền quần thể - Phần 3
Đã phát hành
Bài 5: Phương pháp giải nhanh bài tập về di truyền quần thể - Phần 4
Đã phát hành
30:00
Đề 5: Luyện tập phương pháp giải nhanh về di truyền quần thể - Phần 4
Đã phát hành
Đề 6: Luyện tập phương pháp giải nhanh về di truyền quần thể - Phần 5
Đã phát hành
Đề 7: Luyện tập công thức tính nhanh phần di truyền học quần thể
Đã phát hành
Bài 6: Di truyền học người và công thức giải nhanh
Đã phát hành
30:00
Đề 8: Luyện tập về di truyền hoc người - Phần 1
Đã phát hành
Đề 9: Luyện tập về di truyền hoc người - Phần 2
Đã phát hành
Đề 11: Luyện tập công thức giải nhanh về di truyền hoc người
Đã phát hành
Đề 10: Luyện tập về di truyền hoc người - Phần 3
Đã phát hành
Giới thiệu giáo viên
Nhà giáo: Thầy THỊNH NAM
Thầy THỊNH NAM - Giáo viên luyện thi môn Sinh học hàng đầu Việt Nam Với hơn 17 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học. Đặc biệt là thầy chuyên phụ trách các khoá giảng dạy cho các trung tâm hàng đầu tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh Miền Bắc. Qua đó hệ thống bài giảng và khoá học của thầy được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện. Trải qua 17 năm thầy Thịnh Nam đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy. => Liên tục 5 năm gần đây thầy đều có học sinh đạt thủ khoa, á khoa; => Thầy là giáo viên liên tục có số học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối nhiều nhất trên cả nước. => Thầy liên tục được phụ trách giảng dạy các đội tuyển học sinh giỏi và dành được nhiều giải cao. Với thành tích và bề dày kinh nghiệm như vậy. Hoc24h.vn rất vinh dự gửi tới các học viên hệ thống khoá học của thầy! Hoc24h.vn kính chúc tất cả các học viên học tập hiệu quả và thành đạt trong cuộc sống!
Bình luận mới nhất
guest